ภาพกิจกรรม
อบรม ( 18-09-2562 )
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 2562 ดูภาพกิจกรรม..

แห่เทียน พรรษา 2562 ( 10-07-2562 )
ขบวนแห่เทียนพรรษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโล หะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ดูภาพกิจกรรม..

วิชาการ 2562 ( 10-07-2562 )
การแข่งขันอาหารพื้นเมือง ลาบ และขนมจีน โดยการเเข่งขันลาบ ช่างเชื่อมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ส่วนขนมจีนน้ำเงี้ยว ช่างเชื่อมได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ดูภาพกิจกรรม..

วิชาการ 2562 ( 10-07-2562 )
ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ในวันเกิดวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ครบรอบ 82 ปี ดูภาพกิจกรรม..

วิชาการ 2562 ( 10-07-2562 )
จัดการแข่งขันทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า ท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF รอยต่อตัวที โดนมี สถานศึกษาเข้าร่วมแข่ง 3 สถานศึกษา โรงละ 2 คน โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร.ร.พร้าววิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดน ชนะเลิศ เเละรองชนะเลิศอันดับ1 เป็นของ นศ.วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ช่างเชื่อม เเละ รองชนะเลิศอันดับ2 คือ ร.ร. พร้าววิทยาคม ดูภาพกิจกรรม..

โครงการของสมเด็จพระเทพฯ ทวิศึกษา ( 24-01-2562 )
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะได้ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่ ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เชื่อม GMAW ( 01-01-2562 )
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้นำ นร. ระดับชั้น ปวช.3 ช่างเชื่อมโลหะ มาทำการ อบรม เเละเรียนรู้การเชื่อม GMAW พื้นฐานเบื้องต้น เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2562 นี้ ดูภาพกิจกรรม..

งานบริการ ( 16-11-2561 )
งานบริการ จัดทำและส่งมอบ บู๊ชงานแข่งขันทักษะของ ช่างไฟฟ้า จัดทำโดย นศ.ชั้น ปวช.3A ช่างเชื่อมโลหะ และครูผู้ควบคุม อ.อนุสรณ์ อินต๊ะแสน ดูภาพกิจกรรม..

การเรียนการสอน ( 11-09-2561 )
ผลงานนักเรียนปวช.2 ช่างเชื่อม วิชางานโลหะแผ่น2 โดยครูอดิศร มงคลประเสริฐ ครูอนุสรณ์ อินต๊ะแสน ครูจักรินทร์ กันทาเทียม(ครูฝึกสอน) จัดเต็มจริง ๆ ครับ.. ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน ( 29-08-2561 )
ด้วยทางโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้ทำการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาช่างเชื่อมโลหะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อให้การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนและวัดประเมินผลมีความถูกต้องตรงตามหลักสูตร ทางโรงเรียนจึงใครขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากร จำนวน 6 คนเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7   >> | Last