ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ( 02-03-2564 )

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้นำ นศ. ทุน กสส. ระะดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานที่ AD Steel & Living เชียงใหม่