วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

แผนกวิชาโลหะการเป็นแหล่งวิชาการเรียนรู้เน้นทักษะฝีมือคู่ปรัชญา พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่ประกันคุณภาพการศึกษา


พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาด้านความรู้ ทักษะแลคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
2) ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้ประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย
3) ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน และสถานประกอบการร่วมพัฒนาและการจัดการเรียนการศึกษา
4) พัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน
5) พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

ปรัชญา

การศึกษาอาชีพ และพัฒนาสังคม