แผนการเรียน ระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างโลหะการ

พิมพ์

 

1. แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.ศ. 3 หรือ ม. 3 หรือ เทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ

1.3 สาขาวิชาโลหะการ

- แผนการเรียน สาขางานเชื่อมโลหะ กลุ่ม A, B, C