แผนการเรียน ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างโลหะการ

พิมพ์

 

 

2. แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ

2.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

- แผนการเรียน สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม กลุ่ม สายตรง (ปวช.)

- แผนการเรียน สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม กลุ่ม ม.6