หลักสูตร ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างโลหะการ

พิมพ์2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รับผู้จบ ปวช. (หลักสูตร 2 ปี) หรือ ม.6 (หลักสูตร 3 ปี)

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

- หลักการ-จุดมุ่งหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร

- หมวดวิชาสามัญ/กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- กลุ่มวิชาเรียนร่วม/วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

- โครงสร้างหลักสูตร